ازبکي ژبه د ترکي ژبو له کورنۍ څخه او همدارنگه د اوزبکستان رسمي ژبه هم ده چې په نړۍ د ۳۵ او ۴۰ ميليونه تر منخ ويونکي لري.