کرنیز اقتصاد

(له کرهڼیزه وټپوهنه نه مخ گرځېدلی)
وټپوهنه

وټه

کوچنی وټه · لویه وټه
د وټیزو آندونو مخینه
څېړندود سیاسي وټه
د بازار وټه  · د بازار ډولونه
غوښتنه  · وړاندیز  · پیسې
ډډون  · غونجېدنه  · سوداگري

ټولیزه وټپوهنه

وټيزه تگلاره  · وټ اټکلونه
بهرنۍ سوداگري  · بنسټیزه وټه
د بازار تعادل  · لمن لگښت
گټندوی  · د نش تعادل

ډگرونه او څېرمه ډوگرونه

چلندیز · هڅوبیزه · بشپړتیایي
وده · پراختیایي · پېښلیک
نړیوال · وټیز غونډال
پولي او مالي وټه
ټولوگړیز او وټیزه ښېگڼه
روغتیایي · پوهنه · ښېگڼه
نفوس · کارگر · مدیریتي
سوداگري · مالومات
صنعتي سازمانونه · قانون
کرهڼه · طبعي سرچینې
چاپېریالي · چاپېریالپوهنیزه
ښاري · کلیوالي · سیمه ییز · ځمکپوهنه

لړونه

ورځپاڼې · خپرونې
ویشنیزې · سرلیکونه · وټپوهان

د سوداگرۍ او وټپوهنې تانبه

کرنیز اقتصاد (انګلیسي: Agricultural Economy) - کرنیز اقتصاد، د اقتصاد د علم هغې برخې ته وایي چې په عمومي توگه د کرنیزو محصولاتو د تولید او وېش څخه بحث کوي. او هغه اقتصادي مؤسسې چې د کرنې له پاره خدمت کوي تر مطالعې لاندې نیسي.

اخځلیکونه

سمول

تړلي موضوعات

سمول


  1. REDIRECT کينډۍ:کينډۍ:کوچنۍ کينډۍ