غونجېدنه (وټپوهنه)

وټپوهنه

وټه

کوچنی وټه · لویه وټه
د وټیزو آندونو مخینه
څېړندود سیاسي وټه
د بازار وټه  · د بازار ډولونه
غوښتنه  · وړاندیز  · پیسې
ډډون  · غونجېدنه  · سوداگري

ټولیزه وټپوهنه

وټيزه تگلاره  · وټ اټکلونه
بهرنۍ سوداگري  · بنسټیزه وټه
د بازار تعادل  · لمن لگښت
گټندوی  · د نش تعادل

ډگرونه او څېرمه ډوگرونه

چلندیز · هڅوبیزه · بشپړتیایي
وده · پراختیایي · پېښلیک
نړیوال · وټیز غونډال
پولي او مالي وټه
ټولوگړیز او وټیزه ښېگڼه
روغتیایي · پوهنه · ښېگڼه
نفوس · کارگر · مدیریتي
سوداگري · مالومات
صنعتي سازمانونه · قانون
کرهڼه · طبعي سرچینې
چاپېریالي · چاپېریالپوهنیزه
ښاري · کلیوالي · سیمه ییز · ځمکپوهنه

لړونه

ورځپاڼې · خپرونې
ویشنیزې · سرلیکونه · وټپوهان

د سوداگرۍ او وټپوهنې تانبه

غونجېدنه (انگریزي: deflation) په وټپوهنې کې د اعتبارونو د کمښت، د پيسو د کمښت او د اقتصاد د سستېدو له امله د ټولو بيو د کچې د کمېدو مانا لري. په ملي گڼنه کې د گڼونونو د رقمونو کوچنی کول، او د شاخصونو په مرسته په ثابتو بيو اړولو ته وييل کېږي. همداراز په توکو او خدمتونو کې د بیو د کچې عمومي رالوېدنې یا کمېدنې ته وایي.[۱] هرکله چې د ډډون بيې له 0% (يو منفي ډډون بيه) څخه ټيټ شي نو غونجېدنه رامنځ ته کېږي. غونجېدنه هغه بهير دی چې د ډډون له منځه وړلو لپاره کارېږي پدې بهير کې د بيو کمښت د بوختيا د کچې د کموالي او د وزگارۍ د منځ ته راتلو سره مل وي.

یادښتونه

  1. Robert J. Barro and Vittorio Grilli (1994), اروپایي لو وټپوهنه, ۸م څپرکی. , ۱۴۲مه پاڼه. ISBN 0-333-57764-7