د پوهنې اقتصاد

(له د پوهنې وټپوهنه نه مخ گرځېدلی)
وټپوهنه

وټه

کوچنی وټه · لویه وټه
د وټیزو آندونو مخینه
څېړندود سیاسي وټه
د بازار وټه  · د بازار ډولونه
غوښتنه  · وړاندیز  · پیسې
ډډون  · غونجېدنه  · سوداگري

ټولیزه وټپوهنه

وټيزه تگلاره  · وټ اټکلونه
بهرنۍ سوداگري  · بنسټیزه وټه
د بازار تعادل  · لمن لگښت
گټندوی  · د نش تعادل

ډگرونه او څېرمه ډوگرونه

چلندیز · هڅوبیزه · بشپړتیایي
وده · پراختیایي · پېښلیک
نړیوال · وټیز غونډال
پولي او مالي وټه
ټولوگړیز او وټیزه ښېگڼه
روغتیایي · پوهنه · ښېگڼه
نفوس · کارگر · مدیریتي
سوداگري · مالومات
صنعتي سازمانونه · قانون
کرهڼه · طبعي سرچینې
چاپېریالي · چاپېریالپوهنیزه
ښاري · کلیوالي · سیمه ییز · ځمکپوهنه

لړونه

ورځپاڼې · خپرونې
ویشنیزې · سرلیکونه · وټپوهان

د سوداگرۍ او وټپوهنې تانبه

پوهنې اقتصاد (انګليسي: Education Economy) د ښوونې او روزنې اقتصاد ، د اقتصاد د علم له څانگو څخه یوه څانگه ده چې په ښوونه او روزنه کې د زیرمو (منابعو) سمه او اغیزمنه کارونه څیړي، او په اقتصادي توگه د ښوونې او روزنې د سیسټم د موخو د پلي کولو سره مرسته کوي.

اخځلیکونه سمول

مربوط موضوعات سمول

  1. REDIRECT کينډۍ:کينډۍ:کوچنۍ کينډۍ