ښاروال په اصل کې د ښار ساتونکی (چپلاسی/ نګهبان) ته ویل کیږي کوم چې د ښار څخه څارنه کوي، اما نن ورځ په افغانستان کې ښار وال د ښاروالې مسول رمشر ته ویل کیږي کوم چې د حکومت اړونده ایداره بلل کیږي.