د "وسايل" د بڼو تر مېنځ توپير

۴ ټکی لري شوه ،  ۴ کاله مخکې
د سمون لنډيز پرته
'''وسايل''' {{Lang-en|Means-}} هر هغه توکی يا چوپړ چې دانسا غوښـتنه يـا موخـه پـوره کـړي وسـيله ګڼـل کيـږي.د سـاري پـه ډول کـه کـور جـوړول غـواړ نـو سـمينټو شـګې ان نير ته اړتيا ده چـې دا ټـول وسـايل ګڼـل کيـږي او يـا کلـه چـې رخـت تيـاريږي اومـه مـواد ماشـين اپتـو او کـارګرانو اړتيـا ده چـې دا ټـول د رخـت د تيـارولو وسايل دي د وسايلو ځانګړتياو په پند ډول دي:
 
* ''محدود'' : د انسان غوښتنې او اړتياو نامحدود دي خو له انسان سره وسايل محدود دي تر څو خپلې اړتيـاوی او غوښـتنې پـر پـوره کـړي کلـه چـې د انسانانو د غوښتنو د پوره کيدو لپاره وسايل کـم وي نـو اقتصـاد پوهـان وسـايل محدود نيسي ځکه د غوښتنو د پـوره کيـدو وسـايل او چوپړتيـاوی کمـې نـه دي بلکې د ټولو انسانانو په نسبت کمې دي .ځکه په نړۍ کې [[غنم]] پـه مليـاردونو ټنـه توليديږي خو چې د انسانانو اړتياو نه شي پوره کولای بيا هم مـوږ وايـو چـې د غنمو توليد محدود دی د وسايلو د کمښت په وجه انسانان خپلې اړتياوی ټـاکي او فکر پر کوي چې کومې لومړی او کومې په دويم قدم کې پوره کړي.