د کارن ونډې

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۴ جولای ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

۱۱ جولای ۲۰۱۲

۱۰ مې ۲۰۱۲

۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱۵ مارچ ۲۰۱۲

۱۱ مارچ ۲۰۱۲

۱۰ مارچ ۲۰۱۲

۱۲ فبروري ۲۰۱۲

۱۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۰ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰