آرنۍ غورنۍ پرانيستل

درېگونوالي آند

ترېمورتي په هندوييزم كې داسې دى، لكه په عيسويت كې چې د درېگونوالي اند. داسې ويل كېږي، چې د عيسوي گروهې بنسټيزه گروهه (د درېگونوالي گرهه- تثليث) هم له هندوييزم څخه اخيستل شوې ده.

د هندوييزم په تريمورتي گروهه كې هم درې څښتنه موجود دي، چې هغه له:

  • براهما پنځوونكې (پيداكوونكې) څښتن
  • وېشنو (د ورېځو او باران)څښتن
  • شيوا(پوه پنا كوونكې)څښتن څخه عبارت دي.
هندوییزم متنونه

شروتي

سمېرېتي

نامتو څښتنان

كه څه هم د هندوييزم په مذهب كې هرهغه شې، چې گټه يا تاوان رسوونكې وي، د څښتن په توگه لمانځل كېږي، او دا گرانه ده، چې ددې مذهب د څښتنانو اندازه ولگول شي، يو لوديځ ليكوال د هندوييزم د څښتنانو په اړه ليكي: كه چېرې دې كار ته كښېنم چې د هندو څښتنانو نومونه وليكم، نو په لكونو كتابونه به ورڅخه ډك شي، خو د دوي د څښتنانو نومونه به خلاص نه شي. له دې سره سره، بيا هم د ځينو نومونه به يې دلته راوړو:

هندوييزم د دېوي، كرېشنا، گنېش، هنومن او لكشمي په نامه څښتنان لري،