مندر د هندوانو عبادت ځای چې هلته خپل مذهبي مراسم او دودونه تر سره کوی.

مندر