منځنۍ اروپا

منځنۍ اروپا په اروپا کې د ختیځي اروپا او لويديځي اروپا په منځ کې یوه لویه سیمه ده چې په اوږدوالي د بالټيک له سمندر نه د آلپ ترغرونو پورې او په پلنوالي د رين له سیند نه د ډوناي تر ژورې پورې پرته ده. د منځني اروپا د مځکې سطح ډیر بدلیدونکي دي. نوموړي سیمه د لویو غرونو، سندونو ژورو او ځنگلونو څخه جوړه شوي ده. منځني اروپا په ځانگړي ډول د آلمانانو او لويځو سلاویانو لخوا آباد شوي دي.

منځني اروپا

د منځنۍ اروپا مهم هېوادونهسمول

د آلپ هېوادونه

د ویشېگراډ هېوادونه

د منځنۍ اروپا ژبېسمول