محمد علی خان

محمد علی خان (امیر محمد علی خان) د امیر شیر علی خان زوی او د امير محمد اعظم خان وراره وو، نوموړی د خپل پلار شیر علی خان د حکومت پر مهال د کندهار د نیولو لپاره د خپل تره محمد امین خان جنګ ته ولیګل شو، چې په پایله کې د خپل تره محمد امین خان سره ووژل شو.

کړنې سمول