محمد امین خان

محمد امین خان (امیر محمد امین خان) د امیر شیر علی خان او امير محمد اعظم خان ورور وو. د امیر شیر علی خان لخوا د کندهار د نیولو په خاطر جې په هغه وخت کې یې محمد امین خان امیر وو. شیر علی خان خپل زوی محمد علی خان د نوموړی مقابل کې کندهار ته د جنګ په خاطر ولیږه چې په پایله کې یې محمد امین خان او نوړی وراره او شیر علی خان زوی محمد علی خان ووژل شول.