سلیمان علیہ السلام

سليمان یو الله تعالی د رسول و۔