سلطان حسین شاه زوکړه اکتوبر ۱۶۶۸ مړینه ۱۵ نوامبر ۱۷۲۶م کال) د صفویانو نهم او وروستنی پادشاه وو. سلطان حسین شاه د سلیمان شاه زوی. نوموړی ۲۹ کاله حکومت وکړ چې په ۱۷۲۲م کال کې د شاه محمود هوتک لخوا د اصفهان د نیولو وروسته د نوموړی حکومت پای ته ورسید. Sultan Husayn by Bruyn.jpg

سلطان حسین شاه
واکمني ۶اګسټ۱۶۹۴– ۲۱اتوبر۱۷۲۲
تاج گټنه ۶اګسټ۱۶۹۴
زېږون اکتوبر ۱۶۶۸
مړينه ۱۵نوامبر ۱۷۲۶(aged۵۸)
د مړينې ځای اصفهان
هديره فاتمه محسومه شیرین, قم
مخکنی پاچا لومړی سلیمان شاه
وروستنی پاچا دویم تاهماسپ (غزوین)
شاه محمود هوتک (اصفهان)
سټه See below
کورنۍ صفویان

کورنۍسمول

حکومتسمول