سلامسمول

وروره ويکيپېډيا ته ښه راغلئ ل که مرسته غواړې نو پوښتنه وکه! Amjad Khan (خبرې اترې)