هیﺉت تحریر شام(په عربي هیﺉة تحریرالشام)د سوریې په کورنۍ جګړه کې یو جنګي ډله ده

دغه ډله ځان خپلواکه بولي خو آمریکا روسیه اېران دغه ډله په القاعدې پورې تړلې بولي