دري ژبه

ځکه چه دا ژبه په افغانستان کي ډير کم ويونکي لري. نو ځکه دویمه رسمی ژبه ټاکل شوي.
Afghanistan international  languag 1 pashto 2 Dari 

دري يا فارسی چې په افغانستان کې په رسمي توگه معياري کړی شوی دی، دې ته ځني وخت افغانۍ پاړسي هم ويل کېږي.په کال 1964 کې د افغان حکومت له خوا د دې ډول پاړسۍ نوم دري په رسمي توگه وپېژندل شو.د افغانستان اساسي قانون له مخې دري د افغانستان دوهمه رسمي ژبه ده او لومړۍ پښتو ده ځکه چي ملي سرود بايد په پښتو وي.

نور ولوئسمول