د بېنين جمهوريت په لویديځه افريقا کې يو هېواد دی چې پخوا د داهومې يا داهومانيا په نامه هم يادېده. د دې افريقايي هېواد سهېلي پوله د بورکينا فاسو او نايجېر سره، ختيځ کې د نايجېريا سره، په لوېديځ کې د توګو سره او په سوېل کې يې سمندر سره يو وړوکی ساحل سره ګډېږي.

اقتصاد

کلتور

تاریخ