لیتورال ولایت د افریقایي هیواد بینین له ایداري برخو څخه یوه ده. د لیتورال ولایت مرکز د کوتونو بندری ښار دی.