پارثنون په یونانی: Παρθενώνας) معبد او یوه دوختینی معبد دی .چی2500کاله مخ کی په پریکلس امر باندی جور شو.

بارثنون معبد یونان