د درې ګونو مجسمو په اړه: زیوس:د ځمکې او آسمانونو پاچا،/ پوسایدون:د سیندونو او سمندرونو پاچاهادس:د مړو د نړۍ پاچایوس:صغیر پاچا.

Greek trinity.png

د لرغونی یونان خرافان عربي لغات (اساطیر) یوناني آساطیر) یاهم (د لرغونې یونان د فیلسوفانو مجسمې) یاد پاتې شونې خرافان د لرغونی یونان د دینونو او عقیدو په اړه د هغه وخت د خلکو د ژوند کیسې بیانوي.

Zeus Otricoli Pio-Clementino Inv257.jpg د زیوس نیمه پاتې مجسمه.