د یونېسکو نړیوال میراث

د یونېسکو نړیوال میراث په انگریزي:(World Heritage Sites) په ټول طبیعي او تاریخي او فرهنگي ځایو ته ویل کېږي چې په نړیوال یونېسکو کې نوم لیکل شوی وي لکه: غرونه او لرغوني ودانۍ، سټوپې، ډنډونه کلیساگانې او جوماتونه ځینې ښارونه او داسې نور. هغه ځایونه چې په یونېسکو نړیوال میراث کې نوم لیکل شوي؛ د نړۍ ټول وگړي یې بې له دیني، سیاسي، کولتوري، ژبني او توکمیز توپیر پرته په ساتنه کې مسؤل گڼل کېږي. ایټالیا لومرۍ مقام د 50 اثر درلودو سره[۱]او چین د47 اثرو سره[۲]او هسپانیا د 44 اثرو سره [۳]د نړۍ د هېوادو په سر کې راځي

د393 لمبرځای دُلفي درمسال په یونانهیواد کي

سرچینه سمول

  1. Wikipedia contributors, 'Table of World Heritage Sites by country', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 30 October 2014, 06:16 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_of_World_Heritage_Sites_by_country&oldid=631716788> [accessed 11 November 2014]
  2. “China”. UNESCO World Heritage Centre. Retrieved 27 November 2014.
  3. “Spain”. UNESCO World Heritage Centre. Retrieved 27 November 2014.