آنیسوزیگوپتېرا

Anisozygoptera
آنیسوزیگوپتېرا
Epiophlebia superstes by OpenCage.jpg
مملکه ژوی
شاخه بند پښه لرونکی ژوي
طبقه خوځندکې
څېرمه طبقه وزر لرونکی خوځندکې
طايفه څمڅلکی ډوله خوځندکې
څېرمه طايفه آنیسوزیگوپتېرا

آنیسوزیگوپتېرا (علمي نوم: Anisozygoptera) د څمڅلکی ډوله خوځندکو څخه دي چې د مېزوزوييک د وخت څخه راهيسي په ختيځي آسيا (جاپان) کې ژوند کوي.

د آنیسوزیگوپتېرا طبقه بنديسمول

  • کورنۍ Epiophlebiidae
    • Epiophlebia laidlawi
    • Epiophlebia superstes