ګرجی ژبه (په ګرجي ქართული ენა، کاررتولي اِنا) د ګرجي خلکو ژبه او د ګرجستان هیواد رسمی ژبه ده.

ګرجي
ქართული کارتولی
Native toکينډۍ:Georgia
Native speakers
وه میلیونه  (date missing)
ګرجي خط
رسمي حالت
رسمي ژبه په
 ګرجستان
د ژبې کوډونه
آيسو 639-1ka
آيسو 639-2geo (B)
kat (T)
آيسو 639-3kat

تاریخ سمول

لیکل سمول

حروف

اخسیتلیک سمول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C