کاني اوبه د چينو اوبه دي چې په خپل جوړښت کې کاني توکي لکه: مالگه او سلفر لري. کاني اوبه کيدای شي چې وړانگن هم وي.

د کاني اوبو يوه چينه