مالگه, يا په عام ډول د خوړلو مالگه, يا ډبرينه مالگه, يو منرال دی چې په لويه کچه د سوډيم کلورايډ نه جوړ شوی. د انسانانو او ژويو لپاره دا يو ډېر اړين منرال دی، خو د دغه منرال ډېره کارېدنه د انسانانو او ژويو تر څنگ بوټو ته هم ډېره زيانمن ثابتېږي.

د چين په زيگونگ کې د شېن های د څا د مالگوبي د هيشېدو وروسته مالگه جوړېږي
د خوړلو مالگه د NaCl د کريسټال په بڼه