د اوبو چينه هغه ځای ته وايي چېرې چې په طبعي ډول اوبه د ځمکې سطحې ته راپورته کيږي او روانيږي.

يوه غرنۍ چينه