کافر هغه کس ته ويل کېږي، کوم چې نه دين نه مذهب او نه هم په کوم شي باندې ايمان لري. ددي خلکو لوي شمېر په امريکا او اروپا کي موجود دي.

د دين اهميت په دنيا کښي