نوم مې آصف افغانمل دی او زه دلته په وکيپېډيا کې نوی کارکوونکی يم غواړم چې له تاسو سره مرسته وکړم.