ژوندليک چې په یوناني ژبه کې يې (بيوگرافيه) (βίος) يانې «ژوند» او (γράφω) يانې ليک يا ليکم دی، د «ژوند بيان» په مانا دی. يانې ژوندلیک د انسان د ژوند هغه ليکني بيان ته ویل کېږي چې د کوم بل چا له خوا لیکل شوی یا يې هم پخپله لیکلی وي. دا هم اړينه ده وویل شي چې که کوم څوک د خپل ژوند بیان په خپله ولیکي هغه بيا د اتوبيوگرافي په نامه هم يادېږي.


اخځليک سمول

۱- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F