د ژوند څخه موخه دا لاندې څيزونه گڼل کېدای شي:

  • د مرگ ضد
  • د يوه سړي د فعاليتو او پېښو تاريخ يا بيوگرافي.
  • د يوې ټولنې له جوړښت څخه تر نهايي پايښت پورې د فعاليت دوره.
  • د يوه بې ساه يا ډبرين شي د پيدا يښت څخه تر پايښت پورې موده.