د "کينډۍ:Infobox holiday" د بڼو تر مېنځ توپير

۴۳ ټکی لري شوه ،  ۴ کاله مخکې
د سمون لنډیز نسته
د سمون لنډیز نسته
د سمون لنډیز نسته
}}<!--
-->{{#ifeq:{{{date|}}}{{{week_ordinal|}}}||[[Category:Moveable holidays (to check)]]|}}<!--
-->[[Category:Articles with Infobox holidays]]}}{{#switch:{{{date|}}}|جنوري 1|جنوري 2|جنوري 3|جنوري 4|جنوري 5|جنوري 6|جنوري 7|جنوري 8|جنوري 9|جنوري 10|جنوري 11|جنوري 12|جنوري 13|جنوري 14|جنوري 15|جنوري 16|جنوري 17|جنوري 18|جنوري 19|جنوري 20|جنوري 21|جنوري 22|جنوري 23|جنوري 24|جنوري 25|جنوري 26|جنوري 27|جنوري 28|جنوري 29|جنوري 30|جنوري 31|فروري 1|فروري 2|فروري 3|فروري 4|فروري 5|فروري 6|فروري 7|فروري 8|فروري 9|فروري 10|فروري 11|فروري 12|فروري 13|فروري 14|فروري 15|فروري 16|فروري 17|فروري 18|فروري 19|فروري 20|فروري 21|فروري 22|فروري 23|فروري 24|فروري 25|فروري 26|فروري 27|فروري 28|فروري 29|فروري 30|فروري 31|مارچ 1|مارچ 2|مارچ 3|مارچ 4|مارچ 5|مارچ 6|مارچ 7|مارچ 8|مارچ 9|مارچ 10|مارچ 11|مارچ 12|مارچ 13|مارچ 14|مارچ 15|مارچ 16|مارچ 17|مارچ 18|مارچ 19|مارچ 20|مارچ 21|مارچ 22|مارچ 23|مارچ 24|مارچ 25|مارچ 26|مارچ 27|مارچ 28|مارچ 29|مارچ 30|مارچ 31|اپريل 1|اپريل 2|اپريل 3|اپريل 4|اپريل 5|اپريل 6|اپريل 7|اپريل 8|اپريل 9|اپريل 10|اپريل 11|اپريل 12|اپريل 13|اپريل 14|اپريل 15|اپريل 16|اپريل 17|اپريل 18|اپريل 19|اپريل 20|اپريل 21|اپريل 22|اپريل 23|اپريل 24|اپريل 25|اپريل 26|اپريل 27|اپريل 28|اپريل 29|اپريل 30|اپريل 31|مي 1|مي 2|مي 3|مي 4|مي 5|مي 6|مي 7|مي 8|مي 9|مي 10|مي 11|مي 12|مي 13|مي 14|مي 15|مي 16|مي 17|مي 18|مي 19|مي 20|مي 21|مي 22|مي 23|مي 24|مي 25|مي 26|مي 27|مي 28|مي 29|مي 30|مي 31|جون 1|جون 2|جون 3|جون 4|جون 5|جون 6|جون 7|جون 8|جون 9|جون 10|جون 11|جون 12|جون 13|جون 14|جون 15|جون 16|جون 17|جون 18|جون 19|جون 20|جون 21|جون 22|جون 23|جون 24|جون 25|جون 26|جون 27|جون 28|جون 29|جون 30|جون 31|جولاي 1|جولاي 2|جولاي 3|جولاي 4|جولاي 5|جولاي 6|جولاي 7|جولاي 8|جولاي 9|جولاي 10|جولاي 11|جولاي 12|جولاي 13|جولاي 14|جولاي 15|جولاي 16|جولاي 17|جولاي 18|جولاي 19|جولاي 20|جولاي 21|جولاي 22|جولاي 23|جولاي 24|جولاي 25|جولاي 26|جولاي 27|جولاي 28|جوہائي 29|جولاي 30|جوہائي 31|اگست 1|اگست 2|اگست 3|اگست 4|اگست 5|اگست 6|اگست 7|اگست 8|اگست 9|اگست10|اگست 11|اگست 12|اگست 13|اگست 14|اگست 15|اگست 16|اگست 17|اگست18|اگست 19|اگست 20|اگست 21|اگست 22|اگست 23|اگست 24|اگست 25|اگست 26|اگست 27|اگست 28|اگست 29|اگست 30|اگست 31|ستمبر 1|ستمبر 2|ستمبر 3|ستمبر 4|ستمبر 5|ستمبر 6|ستمبر 7|ستمبر 8|ستمبر 9|ستمبر 10|ستمبر 11|ستمبر 12|ستمبر 13|ستمبر 14|ستمبر 15|ستمبر 16|ستمبر 17|ستمبر 18|ستمبر 19|ستمبر 20|ستمبر 21|ستمبر 22|ستمبر 23|ستمبر 24|ستمبر 25|ستمبر 26|ستمبر 27|ستمبر 28|ستمبر 29|ستمبر 30|ستمبر 31|اکتوبر 1|اکتوبر 2|اکتوبر 3|اکتوبر 4|اکتوبر 5|اکتوبر 6|اکتوبر 7|اکتوبر 8|اکتوبر 9|اکتوبر 10|اکتوبر 11|اکتوبر 12|اکتوبر 13|اکتوبر 14|اکتوبر 15|اکتوبر 16|اکتوبر 17|اکتوبر 18|اکتوبر 19|اکتوبر 20|اکتوبر 21|اکتوبر 22|اکتوبر 23|اکتوبر 24|اکتوبر 25|اکتوبر 26|اکتوبر 27|اکتوبر 28|اکتوبر 29|اکتوبر 30|اکتوبر 31|نومبر 1|نومبر 2|نومبر 3|نومبر 4|نومبر 5|نومبر 6|نومبر 7|نومبر 8|نومبر 9|نومبر 10|نومبر 11|نومبر 12|نومبر 13|نومبر 14|نومبر 15|نومبر 16|نومبر 17|نومبر 18|نومبر 19|نومبر 20|نومبر 21|نومبر 22|نومبر 23|نومبر 24|نومبر 25|نومبر 26|نومبر 27|نومبر 28|نومبر 29|نومبر 30|نومبر 31|ډيسمبر 1|ډيسمبر 2|ډيسمبر 3|ډيسمبر 4|ډيسمبر 5|ډيسمبر 6|ډيسمبر 7|ډيسمبر 8|ډيسمبر 9|ډيسمبر 10|ډيسمبر 11|ډيسمبر 12|ډيسمبر 13|ډيسمبر 14|ډيسمبر 15|ډيسمبر 16|ډيسمبر 17|ډيسمبر 18|ډيسمبر 19|ډيسمبر 20|ډيسمبر 21|ډيسمبر 22|ډيسمبر 23|ډيسمبر 24|ډيسمبر 25|ډيسمبر 26|ډيسمبر 27|ډيسمبر 28|ډيسمبر 29|ډيسمبر 30|ډيسمبر 31=[[Category:Infobox holiday fixed day]]|{{#switch:{{{date|}}}|1 جنوري|2 جنوري|3 جنوري|4 جنوري|5 جنوري|6 جنوري|7 جنوري|8 جنوري|9 جنوري|10 جنوري|11 جنوري|12 جنوري|13 جنوري|14 جنوري|15 جنوري|16 جنوري|17 جنوري|18 جنوري|19 جنوري|20 جنوري|21 جنوري|22 جنوري|23 جنوري|24 جنوري|25 جنوري|26 جنوري|27 جنوري|28 جنوري|29 جنوري|30 جنوري|31 جنوري|1 فروري|2 فروري|3 فروري|4 فروري|5 فروري|6 فروري|7 فروري|8 فروري|9 فروري|10 فروري|11 فروري|12 فروري|13 فروري|14 فروري|15 فروري|16 فروري|17 فروري|18 فروري|19 فروري|20 فروري|21 فروري|22 فروري|23 فروري|24 فروري|25 فروري|26 فروري|27 فروري|28 فروري|29 فروري|30 فروري|31 فروري|1 مارچ|2 مارچ|3 مارچ|4 مارچ|5 مارچ|6 مارچ|7 مارچ|8 مارچ|9 مارچ|10 مارچ|11 مارچ|12 مارچ|13 مارچ|14 مارچ|15 مارچ|16 مارچ|17 مارچ|18 مارچ|19 مارچ|20 مارچ|21 مارچ|22 مارچ|23 مارچ|24 مارچ|25 مارچ|26 مارچ|27 مارچ|28 مارچ|29 مارچ|30 مارچ|31 مارچ|1 اپريل|2 اپريل|3 اپريل|4 اپريل|5 اپريل|6 اپريل|7 اپريل|8 اپريل|9 اپريل|10 اپريل|11 اپريل|12 اپريل|13 اپريل|14 اپريل|15 اپريل|16 اپريل|17 اپريل|18 اپريل|19 اپريل|20 اپريل|21 اپريل|22 اپريل|23 اپريل|24 اپريل|25 اپريل|26 اپريل|27 اپريل|28 اپريل|29 اپريل|30 اپريل|31 اپريل|1 مي|2 مي|3 مي|4 مي|5 مي|6 مي|7 مي|8 مي|9 مي|10 مي|11 مي|12 مي|13 مي|14 مي|15 مي|16 مي|17 مي|18 مي|19 مي|20 مي|21 مي|22 مي|23 مي|24 مي|25 مي|26 مي|27 مي|28 مي|29 مي|30 مي|31 مي|1 جون|2 جون|3 جون|4 جون|5 جون|6 جون|7 جون|8 جون|9 جون|10 جون|11 جون|12 جون|13 جون|14 جون|15 جون|16 جون|17 جون|18 جون|19 جون|20 جون|21 جون|22 جون|23 جون|24 جون|25 جون|26 جون|27 جون|28 جون|29 جون|30 جون|31 جون|1 جولاي|2 جولاي|3 جولاي|4 جولاي|5 جولاي|6 جولاي|7 جولاي|8 جولاي|9 جولاي|10 جولاي|11 جولاي|12 جولاي|13 جولاي|14 جولاي|15 جولاي|16 جولاي|17 جولاي|18 جولاي|19 جولاي|20 جولاي|21 جولاي|22 جولاي|23 جولاي|24 جولاي|25 جولاي|26 جولاي|27 جولاي|28 جولاي|29 جولاي|30 جولاي|31 جولاي|1 اگست|2 اگست|3 اگست|4 اگست|5 اگست|6 اگست|7 اگست|8 اگست|9 اگست|10 اگست|11 اگست|12 اگست|13 اگست|14 اگست|15 اگست|16 اگست|17 اگست|18 اگست|19 اگست|20 اگست|21 اگست|22 اگست|23 اگست|24 اگست|25 اگست|26 اگست|27 اگست|28 اگست|29 اگست|30 اگست|31 اگست|1 ستمبر|2 ستمبر|3 ستمبر|4 ستمبر|5 ستمبر|6 ستمبر|7 ستمبر|8 ستمبر|9 ستمبر|10 ستمبر|11 ستمبر|12 ستمبر|13 ستمبر|14 ستمبر|15 ستمبر|16 ستمبر|17 ستمبر|18 ستمبر|19 ستمبر|20 ستمبر|21 ستمبر|22 ستمبر|23 ستمبر|24 ستمبر|25 ستمبر|26 ستمبر|27 ستمبر|28 ستمبر|29 ستمبر|30 ستمبر|31 ستمبر|1 اکتوبر|2 اکتوبر|3 اکتوبر|4 اکتوبر|5 اکتوبر|6 اکتوبر|7 اکتوبر|8 اکتوبر|9 اکتوبر|10 اکتوبر|11 اکتوبر|12 اکتوبر|13 اکتوبر|14 اکتوبر|15 اکتوبر|16 اکتوبر|17 اکتوبر|18 اکتوبر|19 اکتوبر|20 اکتوبر|21 اکتوبر|22 اکتوبر|23 اکتوبر|24 اکتوبر|25 اکتوبر|26 اکتوبر|27 اکتوبر|28 اکتوبر|29 اکتوبر|30 اکتوبر|31 اکتوبر|1 نومبر|2 نومبر|3 نومبر|4 نومبر|5 نومبر|6 نومبر|7 نومبر|8 نومبر|9 نومبر|10 نومبر|11 نومبر|12 نومبر|13 نومبر|14 نومبر|15 نومبر|16 نومبر|17 نومبر|18 نومبر|19 نومبر|20 نومبر|21 نومبر|22 نومبر|23 نومبر|24 نومبر|25 نومبر|26 نومبر|27 نومبر|28 نومبر|29 نومبر|30 نومبر|31 نومبر|1 ډيسمبر|2 ډيسمبر|3 ډيسمبر|4 ډيسمبر|5 ډيسمبر|6 ډيسمبر|7 ډيسمبر|8 ډيسمبر|9 ډيسمبر|10 ډيسمبر|11 ډيسمبر|12 ډيسمبر|13 ډيسمبر|14 ډيسمبر|15 ډيسمبر|16 ډيسمبر|17 ډيسمبر|18 ډيسمبر|19 ډيسمبر|20 ډيسمبر|21 ډيسمبر|22 ډيسمبر|23 ډيسمبر|24 ډيسمبر|25 ډيسمبر|26 ډيسمبر|27 ډيسمبر|28 ډيسمبر|29 ډيسمبر|30 ډيسمبر|31 ډيسمبر=[[Category:Infobox holiday fixed day (2)]]|[[Category:مالوماتبکس جشن (نور)]]}}}}<!-- maintenance stuff ends here --><noinclude>{{documentation}}<!-- Add cats and interwikis to the /doc subpage, not here! --></noinclude>