د "دقربانی احکام او مسائل" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
(د "لیکوال شریف الله وکیلی.! ✔دقربانی احکام اومسایل ✔ ﺩ ﺍﺿﺤﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺍﺿﺤﻴﻪ ﺩ ﻟﻮﻯ..." تورو مخ جوړ شو)
نښلنونه: د موبايل سمون د موبايل گورت سمون ليدنيز سمون
 
ﺍﺿﺤﻴﻪ'''قرباني''' یاﺍﺿﺤﻴﻪ ﺩ ﻟﻮﻯ ﺍﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﻭرځو ﻛﯥ ﺩ ﺛﻮﺍﺏ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﺩ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴږﻱ .
لیکوال شریف الله وکیلی.!
 
✔دقربانی احکام اومسایل ✔
 
ﺩ ﺍﺿﺤﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ :
 
ﺍﺿﺤﻴﻪ ﺩ ﻟﻮﻯ ﺍﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﻭرځو ﻛﯥ ﺩ ﺛﻮﺍﺏ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﺩ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴږﻱ .
 
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯤ ﺩ ﻫﺠﺮﺕ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ ﻛﺎﻝ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﻮﯤ ﺩﻩ .
 
==ﺩ ﻗﺮﺑﺎني ﻛﻮﻟﻮ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻜﻢ :==
 
ﭘﻪ ﺣﻨﻔﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮﻝ ﭘﻪ ﻏﻨﻴﺎﻧﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺩﻯ .
 
==ﺩ ﻗﺮﺑﺎنى ډﻭﻟﻮﻧﻪ :==
 
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻪ ﺩﻩ : _1 ﻭﺍﺟﺐ . _2 ﻣﺴﺘﺤﺐ :
ﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﭼﯥ ﻧﺬﺭ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻣﻨﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺩﻩ .
 
==ﺩ ﻗﺮﺑﺎنى ﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﺮﻁ :==
 
ﺩ ﻗﺮﺑﺎنۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻁ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺳﻮﻩ ﺷﺮﻋﻲ ﺭﻭپۍ ﻭﻟﺮې ‏( ﺩ ﺩﻭﻩ ﺳﻮﻩ
ﻭﻟﺮﻱ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﺭﺑﺎﻧﺪﯤ ﻭﺍﺟﺐ ﺩﻩ .
 
==ﻣﺴﺎﺋﻞ :==
 
_1 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮﻩ ﻛﺲ ﺩ ﻏﻮښې ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭﻱ ﺩ ټوﻟﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﻛﻴږﻱ .
 
شریف الله وکیلی
==تړلې لیکنې==
[[اختر]]
[[کوچنی اختر]]
[[لویې اختر]]