د مخ پېښليک

۱۸ جولای ۲۰۱۹

۱۷ جولای ۲۰۱۹

۱۶ جولای ۲۰۱۹

۱۴ جولای ۲۰۱۹

۱۲ جولای ۲۰۱۹

۸ جولای ۲۰۱۹

۲۴ جون ۲۰۱۹

۱۲ جون ۲۰۱۹

۱۱ جون ۲۰۱۹