د امریکا د آیالاتونو نوملړ

(له د امریکا آیالاتونه نه مخ گرځېدلی)