د کارن ونډې

۲۵ مارچ ۲۰۲۰

۳ جولای ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۸

۲ نومبر ۲۰۱۸

۲۱ اپرېل ۲۰۱۸

زاړه ۵۰