د کارن ونډې

۱۵ اپرېل ۲۰۰۹

۱۴ اپرېل ۲۰۰۹

۵ اپرېل ۲۰۰۹

۳ اپرېل ۲۰۰۹

۱ اپرېل ۲۰۰۹

۱۸ مارچ ۲۰۰۹

۱۳ ډيسمبر ۲۰۰۸

۱۲ ډيسمبر ۲۰۰۸

۸ ډيسمبر ۲۰۰۸