د کارن ونډې

۱۱ جون ۲۰۲۱

۲۲ اپرېل ۲۰۲۱

۱۲ اپرېل ۲۰۲۱

۶ اپرېل ۲۰۲۱

۵ اپرېل ۲۰۲۱

۲ مارچ ۲۰۲۱

۱۸ فبروري ۲۰۲۱

۱۶ فبروري ۲۰۲۱

۶ فبروري ۲۰۲۱

۱ فبروري ۲۰۲۱

۲۸ جنوري ۲۰۲۱

۲۷ جنوري ۲۰۲۱

۲۱ جنوري ۲۰۲۱

۱۷ ډيسمبر ۲۰۲۰

۱۵ ډيسمبر ۲۰۲۰

۷ ډيسمبر ۲۰۲۰

۳۰ نومبر ۲۰۲۰

۲۴ نومبر ۲۰۲۰

۲۰ نومبر ۲۰۲۰

۵ نومبر ۲۰۲۰

۲۶ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۱ اکتوبر ۲۰۲۰

۷ اکتوبر ۲۰۲۰

۳ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۹ سپټمبر ۲۰۲۰

۲۵ سپټمبر ۲۰۲۰

۱۰ سپټمبر ۲۰۲۰

۳ سپټمبر ۲۰۲۰

۳۱ اگسټ ۲۰۲۰

۲۶ اگسټ ۲۰۲۰

۱۵ اگسټ ۲۰۲۰

۶ اگسټ ۲۰۲۰

۳۱ جولای ۲۰۲۰

۲۳ جولای ۲۰۲۰

۲۲ جولای ۲۰۲۰

۹ جولای ۲۰۲۰

۸ جولای ۲۰۲۰

۶ جولای ۲۰۲۰

۲ جولای ۲۰۲۰

۱ جولای ۲۰۲۰

۲۰ جون ۲۰۲۰

۱۷ جون ۲۰۲۰

۸ اپرېل ۲۰۲۰

۲۵ مارچ ۲۰۲۰

۲۶ فبروري ۲۰۲۰

زاړه ۵۰