کارن ونډې

۶ اگسټ ۲۰۲۰

۳۱ جولای ۲۰۲۰

۲۳ جولای ۲۰۲۰

۲۲ جولای ۲۰۲۰

۹ جولای ۲۰۲۰

۸ جولای ۲۰۲۰

۶ جولای ۲۰۲۰

۲ جولای ۲۰۲۰

۱ جولای ۲۰۲۰

۲۰ جون ۲۰۲۰

۱۷ جون ۲۰۲۰

۸ اپرېل ۲۰۲۰

۲۵ مارچ ۲۰۲۰

۲۶ فبروري ۲۰۲۰

۲۲ جنوري ۲۰۲۰

۲۰ جنوري ۲۰۲۰

۱۸ جنوري ۲۰۲۰

۳ جنوري ۲۰۲۰

۲۷ نومبر ۲۰۱۹

۵ نومبر ۲۰۱۹

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۹

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۹

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۹

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۹

۳ اکتوبر ۲۰۱۹

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۹

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۹

۹ سپټمبر ۲۰۱۹

۶ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۱ اگسټ ۲۰۱۹

۲۳ جولای ۲۰۱۹

۲۷ جون ۲۰۱۹

۲۴ جون ۲۰۱۹

۱۲ اپرېل ۲۰۱۹

۸ اپرېل ۲۰۱۹

۱۳ مارچ ۲۰۱۹

۲۱ فبروري ۲۰۱۹

۱۶ جنوري ۲۰۱۹

۱۴ جنوري ۲۰۱۹

۹ جنوري ۲۰۱۹

زاړه ۵۰