د کارن ونډې

۸ مې ۲۰۱۳

۲۶ اپرېل ۲۰۱۳

۱۴ فبروري ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۱۲ فبروري ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۱ فبروري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ جنوري ۲۰۱۳

۱۸ جنوري ۲۰۱۳

۱۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۳۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۹ اگسټ ۲۰۱۲

۲۲ اگسټ ۲۰۱۲

۷ مې ۲۰۱۲

۲۰ اپرېل ۲۰۱۲

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۱۵ اپرېل ۲۰۱۲

۱ اپرېل ۲۰۱۲

۳۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ فبروري ۲۰۱۲

۲۳ فبروري ۲۰۱۲

۷ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۱

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۱۳ نومبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۵ نومبر ۲۰۱۱

۴ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰