پوشنګ (بوشنج/فوشنج/) د ننی هرات په لویدیځ کې یوه سیمه ده چې په تیر کې د یو مهم ښار اهمیت لره. یاد ښار د عباسیانو لخوا د (فسانج) په نوم یادیده چې د پخوانی خراسان سیمې یې ترې ایداره کولې.