وېشنيزه:د کندهار جغرافیايي موقیعت

دا ویشنیزه د کندهار جغرافیايي موقیعت په هره لیکنه کی ښیی چی د کندهار سره تعلق لری