وړانگدرملنه (په انگرېزي:Radiotherapy) يا راډيوتېراپي د سرطاني ناروغيو د درملنې هغه څانگه ده چې د راډيواکټيفو وړانگو په مرسته د ناروغ درملنه پرې ترسره کېږي.

وړانگدرملنه