ووبپوهنه (په انگرېزي: histology) د ووبونو د جوړښت او ډولونو يوه مايکروسکوپي زده کړه ده.

ووبپوهنه
عامه معلومات
عمومي معلومات
ځانګړې وېشنيزه