ووبپوهنه (په انگرېزي: histology) د ووبونو د جوړښت او ډولونو يوه مايکروسکوپي زده کړه ده.