ووبپوهنه (په انگرېزي: Histology) د ووبونو د جوړښت او ډولونو يوه مايکروسکوپي زده کړه ده.