ولیده جهان بېګم

ولیده بېګم د حلیمه بېګم ، مریم بېګم، اصل بېګم او یو شمیر نورو ترڅنګ د امیر شیر علی خان میر من وه. نوموړی د بدخشان ولایت له ازبکانو څخه وه.