بریم بېګم د افغانستان د امیر امیر شیر علی خان میزمن او د سردار محمد فقیر خان بارکزی لور وه. نوموړې د اصل بېګم ترڅنګ د امیر عبدالرحمان له یو شمیر نورو میرمنو څخه وه.