ولسوالۍ د افغانستان د قانون پر آساس د ولایت ویشل شوی برخې ته وایې د مثال په توګه د پروان (باګرام ولسوالۍ).