ورېځ يا ورېځې په اسمان کې د مايع بخاراتو ښکارېدونکې تودې دي چې د گڼېدو وروسته د ورښتونو په بڼه ځمکې ته راولېږي.

ورېځ