می

په ژولين او ګريګورين کليز کې پنځمه مياشت
(له مې نه مخ گرځېدلی)