مل پاسوال د افغانستان د ملي پولیسو رتبه ده چې له سمونوال نه وروسته او له پاسوال نه مخکې راځي. او په ملي پوځ کې د بريد جنرال له رتبه سره برابره ده.