سمونوال د افغانستان په ملي پوليسو کې پوځي رتبه ده چې له سمونمل څخه وروسته او له مل پاسوال نه مخکې راځي. او په پوځ کې د ډگروال له رتبې سره سمون خوري.